GRATIS E-BOEK
Klik hier voor het aanvragen van het gratis e-book ‘Via ontspanning naar geluk”

CONTACT

Praktijk Marieke
Vijverweg 4
Aduard

info@praktijkmarieke.com
06 30 189 089

OVER PRAKTIJK MARIEKE

Praktijk Marieke is een handreiking voor jou. Met behulp van reiki en/of coaching help ik jou je balans te (her-)vinden en te groeien. Of om gewoon lekker te ontspannen. Ik werk zowel met kinderen als volwassenen.

 

Privacybeleid en algemene voorwaarden

Mijn website-adres is: http://praktijkmarieke.com.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Praktijk Marieke, Aduard, mei 2020

1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod van Praktijk Marieke, zoals coaching, kindercoaching en reikibehandelingen, alsmede tussen alle overige verhoudingen tussen de opdrachtgever en Praktijk Marieke als opdrachtnemer. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien afwijkingen schriftelijk zijn bevestigd door Praktijk Marieke. Algemene inkoopvoorwaarden van de cliënt/cursist, hierna ook te noemen “opdrachtgever” , of andere opdrachtgevers zijn niet van toepassing, tenzij door Praktijk Marieke schriftelijk aanvaard. Praktijk Marieke is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Zij zal de opdrachtgever ten minste drie maanden voor de inwerkingtreding van zodanige wijziging hiervan schriftelijk in kennis stellen.

2 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Praktijk Marieke en de opdrachtgever komt tot stand nadat de opdrachtgever zich schriftelijk heeft aangemeld voor één van het aangebodene door Praktijk Marieke. Met het schriftelijk danwel telefonisch akkoord gaan met een datum hiertoe, accepteert de opdrachtgever de Algemene Voorwaarden van Praktijk Marieke en het tarief zoals vermeld op de website. Indien er voor een activiteit inschrijfgeld wordt gevraagd, dan is je plaats definitief nadat het bedrag door Praktijk Marieke is ontvangen. (Het inschrijfgeld is een onderdeel van het totaalbedrag).

3. Coaching, kindercoaching en reiki
Opdrachtgever kan als dienst een coaching, kindercoaching van diens kind, of reikibehandeling afnemen bij Praktijk Marieke. Deze diensten worden geleverd volgens de CAT en NOBCO beroepscodes voor coaching en alternatieve geneeswijzen. Er geldt vertrouwelijkheid, zoals te lezen in het privacystatement. De overeenkomst met opdrachtgever en Praktijk Marieke geldt qua duur zolang als schriftelijk overeengekomen, waarbij elke op zichzelf staande sessie 1 of anderhalf uur duurt

4 Annulering, afzegging afspraak
4.1 Annulering van de opdracht (afspraak) door de opdrachtgever
De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht te annuleren per brief, telefonisch of per email.
Annulering van deelname aan een activiteit waarvoor inschrijfgeld is betaald, heeft tot gevolg dat het inschrijfgeld niet wordt gerestitueerd binnen de betalingstermijn van het inschrijfgeld. Dit bedrag is ter compensatie van algemene en administratieve kosten gemaakt
door Praktijk Marieke. Bij afzegging van een afspraak wordt, indien gewenst door opdrachtgever, samen een nieuw tijdstip gezocht.
Bij afzegging van de gemaakte afspraak zoals genoemd in 2., minstens 24 uur voordat de afspraak plaatsvindt, wordt opdrachtgever het tarief voor de overeenkomst kwijtgescholden.
Bij afzegging van bovengenoemde binnen 24 uur met opgaaf van reden waarbij duidelijk is dat er sprake is van overmacht, geldt tot 2 uur voor de afspraak plaatsvindt kwijtschelding plaats voor de helft tot het volledige bedrag. Praktijk Marieke is hierin degene die bepaalt hoeveel kwijtgescholden zal worden.
Bi afzegging zoals hiervoor genoemd binnen 2 uur voordat de overeenkomst plaatsvindt, is opdrachtgever het volledige bedrag volgens tarief van de afgesproken behandeling verschuldigd aan Praktijk Marieke.

4.2 Annulering van de opdracht door Praktijk Marieke (afzeggen van een afspraak)
• Praktijk Marieke heeft het recht zonder opgaaf van redenen een overeenkomst met opdrachtgever te annuleren in welk de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling binnen 7 werkdagen van, indien ter sprake, het volledige aan Praktijk Marieke betaalde bedrag.
• Praktijk Marieke is te alle tijde gerechtigd de data en tijden van de overeenkomst te wijzigen zonder dat de opdrachtgever daardoor enige aanspraak kan maken op schadevergoeding. Hierbij wordt samen met opdrachtgever een nieuwe datum uitgezocht.

5 Bereikbaarheid
Praktijk Marieke is telefonisch bereikbaar tussen 10.00 uur en 18.00 uur op maandag t/m zaterdag. Een e-mail is altijd mogelijk. Praktijk Marieke beantwoordt uw vragen zo spoedig mogelijk maar binnen 4 werkdagen (buiten de vakanties) Vragen die een langere verwerkingstijd vragen worden met een bericht van ontvangst beantwoord en een indicatie over de benodigde tijd.

6 Aansprakelijkheid
• Praktijk Marieke neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de nodige zorgvuldigheid in acht en volgt de beroepscode van CAT en NOBCO.
• Indien de opdrachtgever garderobe en persoonlijke eigendommen meeneemt naar Praktijk Marieke, aanvaardt Praktijk Marieke geen aansprakelijkheid. Wel zal Praktijk Marieke zorgen voor ruimte om de spullen op te bergen in een ruimte waar geen andere personen door Praktijk Marieke zijn toegestaan op dat moment te komen.
• De aansprakelijkheid van Praktijk Marieke voor indirecte en gevolgschade is uitgesloten.

7 Prijzen, tarieven
De prijzen/tarieven van de sessies en andere activiteiten van Praktijk Marieke staan vermeld of op de website, of op de brochures, of zijn vermeld op het inschrijfformulier en zijn in principe bindend.
Praktijk Marieke heeft echter het recht haar prijzen te wijzigen, met dien verstande, dat na de bevestiging van een opdracht de op dat moment geldende prijs zal blijven gelden.

8 Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, of anders indien aangegeven op de factuur, het inschrijfformulier of de overeenkomst. Bij niet, of niet-tijdige betaling is opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zodra hij of zij in gebreke is gebleven d.w.z. vanaf 30 dagen na factuurdatum. Alle kosten die opdrachtnemer moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 10 % van het te vorderen bedrag, maar met een minimum van € 125,- .

9 Vertrouwelijkheid
Praktijk Marieke verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot opdrachtgever.
Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan Praktijk Marieke en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden.
Gesprekken tijdens sessies worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van deze gesprekken zal door de uitvoerende docent geen enkele informatie aan derden worden verstrekt tenzij de betrokken deelnemer of opdrachtgever daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Kijk voor meer details in het privacy statement.

10 Website
De website van Praktijk Marieke en alle gegevens inclusief de logo’s en alle gegevens op deze website zijn eigendom van Praktijk Marieke en worden beschermd door intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website mag uitsluitend worden gebruikt voor eigen privé gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan de gegevens van de site te kopiëren, te vermenigvuldigen of te verspreiden.
De links op de website van Praktijk Marieke dienen ter informatie van de websitebezoeker. Praktijk Marieke is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen.

11 Klachten regeling
Praktijk Marieke doet haar uiterste best om de opdrachtgever zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht opdrachtgever onverhoopt ontevreden zijn met een onderdeel van de dienstverlening van Praktijk Marieke, dan kan mondeling of schriftelijk contact worden opgenomen met Praktijk Marieke. Praktijk Marieke neemt dan binnen 5 werkdagen contact op met de opdrachtgever (tijdens vakantieperiodes geldt een termijn van 30 werkdagen).
Praktijk Marieke zal dan binnen 7 werkdagen met een voorstel komen om het geschil op te lossen. In dit voorstel wordt tenminste de gemaakte afspraak aangegeven en de te verwachten afhandelingsperiode. Mocht dit onverhoopt niet tot een geaccepteerde oplossing leiden, dan kan de klacht schriftelijk worden ingediend middels een e-mail of brief naar Praktijk Marieke (en wordt vanaf nu klachtenformulier genoemd).
De directie van Praktijk Marieke geeft binnen 7 werkdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst, waarin tenminste wordt aangegeven de te volgen procedure en de te verwachten afhandelingsperiode.
De klacht wordt niet in behandeling genomen indien:
– het klachtenformulier niet is voorzien van een naam en adres van de indiener.
– het klachtenformulier niet is voorzien van een dagtekening.
– het klachtenformulier niet is voorzien van de geformuleerde klacht.
– de klacht langer dan 3 maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden
– een klacht die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is of onderworpen is geweest.

De directie van Praktijk Marieke zendt binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging aan de indiener. De ontvangstbevestiging bevat ten minste een beschrijving van de procedure en de te verwachten behandelingsduur van de klacht.
Door Praktijk Marieke wordt binnen 4 weken schriftelijk gemeld indien de klacht niet in behandeling wordt genomen met vermelding van de reden. Praktijk Marieke verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen treffen waarmee indiener kan instemmen. Binnen 7 werkdagen wordt er met de indiener gecorrespondeerd over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties. Indien dit niet tot een geaccepteerde oplossing heeft geleid dan zal Praktijk Marieke ervoor zorgen dat het geschil wordt voorgelegd aan de GAT geschillencommissie.
Praktijk Marieke of GAT stelt de indiener en eventueel andere betrokkenen in de gelegenheid te worden gehoord. GAT maakt van het horen een verslag. Het verslag wordt toegezonden aan de betrokkenen en wordt gearchiveerd. Praktijk Marieke zal de uitspraken van GAT respecteren.
De klachtenprocedure is kosteloos. De eventuele kosten van (rechts)bijstand, reiskosten en andere kosten die partijen maken worden door hen zelf gedragen. Praktijk Marieke stelt de indiener schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en van de beslissing die zij daaraan verbindt.
Praktijk Marieke zal de klacht, tenzij anders aangegeven, afhandelen binnen 8 weken na ontvangst van de klacht. Door bijzondere omstandigheden kan deze periode met 4 weken worden verlengd. Praktijk Marieke doet hiervan schriftelijk mededeling.
Praktijk Marieke zal in haar klachtenprocedure alle regelgeving over privacy in acht nemen en zal de klacht uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in behandeling nemen. De klacht wordt door beide partijen vertrouwelijk behandeld.
Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd in het klachtenregistratiedossier. Deze gegevens worden na 2 jaar vernietigd.

12 Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter
Het Nederlands recht is van toepassing op alle diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen die voortvloeien uit de tussen Praktijk Marieke en de opdrachtgever gesloten overeenkomst. Geschillen, die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en die niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

PRIVACYSTATEMENT PRAKTIJK MARIEKE

Zoals iedere organisatie die met gegevens omgaat, heb ik een privacystatement. 

Dit is het privacystatement van Praktijk Marieke, gevestigd aan de Vijverweg 4, 9831 SC Aduard.

1. Redenen voor het bewaren van gegevens

Ik bewaar gegevens van de mensen die een behandeling bij mij ontvangen. Dit doe ik, zodat ik eventueel contact kan opnemen (bijvoorbeeld bij wijzigingen van afspraken). Tevens is dit om ontwikkelingen en processen van de persoon te kunnen volgen, terug te kunnen kijken. Dit komt de behandelingen ten goede.

2. Welke gegevens worden bewaard?

Het gaat om naam- en contactgegevens en gegevens over de persoonlijke (psychische danwel fysieke) situatie van de cliënt, wanneer deze van nut zijn voor de  behandeling(en).

3. Gegevens doorgeven aan derden

Ik stuur géén gegevens door naar derden, tenzij in overleg met en met toestemming van de cliënt. Het kan dan gaan om het delen van informatie met een arts of hulpverlener van cliënt. 

4. Duur van bewaren van gegevens

Ik bewaar de gegevens van de cliënt tot 1 jaar na beëindigen van de behandelingen.

5. Veiligheid en de gegevens

De gegevens bewaar ik offline, op mijn laptop (en back up apparaat), verzegeld met een wachtwoord.

6. Uw rechten

U kunt ten alle tijden inzage krijgen in uw persoonlijke gegevens en verzoeken om correctie, verwijderen, of  meenemen van (delen van) de gegevens. Hier zal ik altijd gehoor aan geven. U kunt ook ten alle tijden uw toestemming voor het bewaren van de gegevens intrekken; ik zal uw gegevens dan vernietigen. Tot slot heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen rondom de opslag van uw gegevens. Dit kunt u doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Praktijk Marieke is aangesloten en verzekerd bij het Collectief Alternatieve Therapeuten (www.catcollectief.nl).

In alle gevallen ga ik integer met de informatie om, zoals omschreven in mijn privacy statement.

Hieronder het privacybeleid van de webhost:

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.